Orin Ijomimo

Novael 

Apps , Books & Reference

2.89 Mb

Download from Maliyo and gain points

"Orin Ijomimo Ti Kristi Lati Orun Wa ni Agbara Lati Se Ohun Ti Emi. Olorun ni agbara lati se ohun iyanu gba orin emi yi. Emu Okan yin le ninu Oluwa nipa Orin Isipaya Mimo yi lati Orun Wa. Abewo orin: [Akowole] [Emi Mimo] [Ibukun] [Agbara] [Ihinrere] [Ope ati iyin]"